Medezeggenschapraad (MR)

notulenmr

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De MR regelt inspraak van ouders en al het personeel. Zij stelt zicht op als een positief kritische raad die graag wil dat beide scholen, zowel de Dr. De Visserschool als De Rietvink, op een zo goed mogelijke wijze geleid en georganiseerd worden. De MR bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden (evenredig verdeeld over beide scholen) en vertegenwoordigt alle ouders en personeelsleden. De leden van de raad hebben in principe zitting voor drie jaar en kunnen vervolgens voor dezelfde periode herkozen worden. De samenstelling is als volgt:

Leerkrachten Ouders
Dr. De Visserschool
DBK-ddvMR1Yvonne van der Wal MR Veronique van MalVeronique van Mal
_DSC9413Yolanda Staden DBK-ddvMR2Carmen van Casteren
De Rietvink
_DSC9687Wieke Postma (voorzitter) DBK-ddvMR3Cyril Rosman
_DSC9592Leonie van Bergen DBK-ddvMR5Peter Zeeman

 

De MR heeft tot taak het meedenken en adviseren over allerlei zaken die de school aangaan. De MR kan voorstellen doen aan de directie en standpunten kenbaar maken en heeft adviesrecht of instemmingsrecht als het gaat om bepaalde voorstellen van de directie. De MR heeft een basisreglement waarin alle zaken geregeld zijn. In het geval van instemmingsrecht moet de directie daar rekening mee houden en het bewuste voorstel aanpassen.

Gemiddeld 1x p/maand, telkens op een maandag van 20.00-22.00 uur, komt de MR bijeen, wisselend op de beide locaties.
Het vergaderschema 2016-2017 is als volgt:  woensdag 14-09-2016, maandag 17-10-2016, woensdag 30-11-2016, maandag 23-01-2017,  woensdag 22-02-2017, maandag 03-04-2017, woensdag 31-05-2017, maandag 26-06-2017  Locatie: maandag op De Rietvink- woensdag op de Dr De Visserschool. Download hier de jaarplanning.

De directie woont steeds het eerste deel van de vergadering bij om voorstellen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Alle vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat iedereen de vergaderingen bij kan wonen als toehoorder. De leden van de raad staan open voor vragen van ouders en personeelsleden. Wanneer dat nodig is zal de MR vragen bespreken in de vergadering. Notulen worden gepubliceerd op de website van de school, zodra ze zijn goedgekeurd evenals het jaarverslag.

Sinds 2015-2016 hebben Margriet Poortinga namens personeel en Peter Zeeman namens de ouders van het cluster Dr De Visser/De Rietvink zitting in de GMR.

In de GMR worden zaken besproken die een meerderheid van de 4 clusters aangaan. Er is ook hier sprake van initiatief- , advies- en instemmingsrecht. Samenwerking met een terugkoppeling aan de MR van het betreffende cluster is hierbij – dat spreekt – van groot belang. De GMR komt gemiddeld 1 keer per maand bijeen en vergadert op woensdag van 19.30 tot
21.30. De raad vergadert beurtelings op de verschillende scholen van PCPO Midden-Brabant.

Vragen of opmerkingen aan de MR kunt u mailen naar: wieke.postma@pcpomiddenbrabant.nl

Hieronder kunt u de goedgekeurde MR notulen en overig nieuws downloaden:

2017-05-31 MR Notulen
2017-04-03 MR notulen
2017-02-22 MR notulen
2017-01-30 MR notulen
2016-11-30 MR notulen
2016-10-17 MR notulen
2016-09-14 MR notulen
MR jaarverslag 2015-2016

Cultuur opsnuiven en stijlvol vergaderen

Dr. De Visserschool

Burg. Serrarislaan 32
4835 LH Breda
Tel: +31 765655842

De nieuwste foto’s